Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Pályázatok Hírek, közlemények Szabályozás
Keresés
 az interneten
 a honlapon
 a pályázatok között2011. január 1-jétől hatályos
2011. július 1-jétől hatályos


2011 július 1-jétől érvényes

Közlemény – A határidők késedelmes teljesítéséből adódó szerződésszegések kezelésének rendjéről
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap tájékoztatja a pályázókat, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. szeptember 14-én általános érvényű határozatot hozott a pályázati eljárások során alkalmazandó szerződésszegések kezelésének rendjéről.


I.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa általános érvénnyel úgy dönt, hogy valamennyi folyamatban lévő és a jövőben kiírandó pályázati eljárásban alkalmazott vagy egyedi kérelemre kötött támogatási szerződés esetében – amennyiben az lehetővé teszi a pénzügyi szankció alkalmazását –

1.    nem szankcionálja a beszámoló (készrejelentés), illetőleg részbeszámoló késedelmes benyújtását vagy annak teljessé válását, illetve a támogatási szerződés által megállapított különbözet visszafizetésének késedelmét, ha a támogatott e kötelezettségeit a támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest a kedvezményezett

– végleges beszámoló (készrejelentés) esetén 90 napon,

– 1., 2. vagy 3. negyedévről szóló részbeszámoló esetén 30 napon

belül maradéktalanul teljesíti és a vonatkozó (rész)beszámoló (készrejelentés) ellenőrzése igazolja a szerződés valamennyi további előírásának maradéktalan betartását;

2.    a beszámolási kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből adódó lényeges szerződésszegések megtárgyalását nem igényli és általános hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap hivatalból, az alábbiak szerint kezelje:

a)    amennyiben a kedvezményezett 1., 2., 3. támogatott negyedévéről szóló részbeszámolója benyújtásának vagy teljessé válásának késedelme meghaladja a 30 napot, de nem haladja meg a 90 napot, úgy az alkalmazandó pénzügyi szankció mértéke a megítélt támogatás 1%-a;

a b)-d) pontok alkalmazásában a részbeszámolók, beszámolók, készrejelentések együtt „beszámolók”

b)    amennyiben a beszámolók benyújtásának vagy teljessé válásának késedelme meghaladja a 90 napot, de nem haladja meg a 180 napot, úgy az alkalmazandó pénzügyi szankció mértéke a megítélt támogatás 1,5%-a;

c)    amennyiben a beszámolók benyújtásának vagy teljessé válásának késedelme meghaladja a 180 napot, de nem haladja meg a 270 napot, úgy az alkalmazandó pénzügyi szankció mértéke a megítélt támogatás 2,5%-a;

d)    amennyiben a beszámolók benyújtásának vagy teljessé válásának késedelme meghaladja a 270 napot, de nem haladja meg a 360 napot, úgy az alkalmazandó pénzügyi szankció mértéke a megítélt támogatás 3%-a.

A Médiatanács a (rész)beszámoló elfogadásával egyidejűleg felhatalmazza az Alapot, hogy a fentiekben meghatározott pénzügyi szankció összegét az utófinanszírozásként folyósítandó támogatással vezesse össze, illetve ennek hiánya vagy elégtelen nagysága miatt követelje vissza.

3.    A (rész)beszámoló (készrejelentés) 360 napot meghaladó késedelme vagy késedelmes teljessé válása vonatkozásában a Médiatanács egyedi döntést hoz, azonban meghatározza az alkalmazandó pénzügyi szankció mértékét:

  • elő- és utófinanszírozásos támogatási konstrukció esetén: a támogatás még fennmaradó része kifizetésének teljes összegben való megtagadása;
  • teljes utófinanszírozásos támogatási konstrukció esetén: a még folyósítandó támogatásból a megítélt támogatás 20%-ának megfelelő összeg levonása;
  • teljes előfinanszírozásos támogatási konstrukció esetén: a megítélt támogatás 20%-ának megfelelő összeg visszakövetelése.

Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a Médiatanács az ORTT, mint a Médiatanács jogelődje által hozott 390/2005. (II. 24.) számú határozat I. és II. pontját hatályon kívül helyezi.


II.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa úgy dönt, hogy az 513/2011. (IV. 20.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.    Mindazon pályázati eljárásokban, amelyekben a műsorszám bemutatását műsorújsággal (vagy eredeti sajtótermékkel) kell igazolni, és azt a kedvezményezett (vagy a médiaszolgáltató) nem ennek megfelelően, hanem más módon (pl. műsortükörrel, digitálisan rögzített képújsággal vagy egyéb elfogadható módon) igazolta, illetve azt nem a szerződésben előírt időben, de az abban megjelölt határidőhöz képest maximum 30 napos késedelemmel tette meg, és egyebekben más szerződésszegést nem követett el, úgy a Médiatanács e mulasztását nem kívánja szankcionálni. Ezekben az esetekben a támogatott (rész)beszámolója a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által hivatalból is elfogadható.

2.    A Médiatanácsa felhatalmazza az Alapot, hogy ha a műsorszámok készítését támogató pályázati eljárások keretében megkötött támogatási szerződések esetében – amennyiben az adásba kerülést igazoló műsorújság benyújtásának késedelme meghaladja az 1. pontban „türelmi időként” meghatározott 30 napot, úgy – az alábbiakban felsorolt, a kedvezményezett részére megítélt támogatás adott %-ának megfelelő mértékű kötbér összegét a médiaszolgáltató kedvezményezettől követelje vissza, illetve amennyiben a kedvezményezett és a bemutató médiaszolgáltató nem azonos, úgy a médiaszolgáltatótól követelje:

a)    31–60 nap késedelem esetében a kedvezményezett részére megítélt támogatás 0,1%-ának,

b)    61–90 nap késedelem esetében a kedvezményezett részére megítélt támogatás 0,2%-ának,

c)    91–120 nap késedelem esetében a kedvezményezett részére megítélt támogatás 0,3%-ának,

d)    121–150 nap késedelem esetében a kedvezményezett részére megítélt támogatás 0,4%-ának,

e)    151 napos és azt meghaladó időtartamú késedelem esetén pedig a kedvezményezett részére megítélt támogatás 0,5%-ának

megfelelő mértékű kötbért.

Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a Médiatanács az ORTT, mint a Médiatanács jogelődje által hozott 390/2005. (II. 24.) számú határozat III. pontját hatályon kívül helyezi.

 

 

előző hír következő hír


-
-
-
Készítette: Dolphinet