Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Pályázatok Hírek, közlemények Szabályozás
Keresés
 az interneten
 a honlapon
 a pályázatok között2011. január 1-jétől hatályos
2011. július 1-jétől hatályos


2011 július 1-jétől érvényes

A pályázat kódja: KÁBEL2007
A pályázat kiírásának dátuma: 2007-03-10 20:10:00
A pályázat beadásának dátuma: folyamatos: kedd, szerda, csütörtök


 Közlemény - 2008. december 5.

a kábeltelevízió-hálózatok építésének, bővítésének és korszerűsítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárások (kódnév: CAB2004, KÁBEL2004, KABEL2005 és KÁBEL2007) keretében létesült hálózatok üzemeltetési jogainak átadásával, elidegenítésével, illetve a kedvezményezett személyében jogutódlás révén történő változással kapcsolatban hozott és ORTT határozattal elfogadott eljárásrendről

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület a 2215/2008. (XII. 3.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Műsorszolgáltatási Alap által kialakított és az alábbiakban ismertetett eljárásrendet, az ahhoz mellékelt formanyomtatványokkal együtt elfogadja:

 

Az ORTT által támogatott kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetésének és tulajdonjogának megváltozásának bejelentéséről és az ahhoz való hozzájárulásról szóló eljárásrend

 

Jelen eljárásrend kiterjed valamennyi vezetékes műsorjel-elosztásra, -terjesztésre alkalmas hálózatok (továbbiakban: „hálózat") építését, bővítését és korszerűsítését szolgáló, eddig illetve a jövőben meghirdetett pályázati eljárások során kedvezményezetté nyilvánított pályázóra (továbbiakban: „kedvezményezett"), amennyiben a kedvezményezett és az Országos Rádió és Televízió Testület valamint a Műsorszolgáltatási Alap (továbbiakban együtt: „támogatók") között létrejött szerződéses jogviszony áll fenn.

 

I.          Az üzemeltetési feladatok átruházása

 

A támogatók általános hozzájárulásukat adják a hálózat üzemeltetésével kapcsolatos feladatok - támogatási szerződés tartama során, bármikor felmerülő és választott harmadik személy (üzemeltető) részére történő - átadásához, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a    a kedvezményezett az üzemeltetői szerződés/megállapodás létrejöttét követő 15 napon belül - a jelen eljárásrend 1. mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével - bejelenti az üzemeltetési feladatok átadását, s ehhez csatolja az üzemeltetői szerződés/megállapodás másolatát;

b    a kedvezményezett a vonatkozó szolgáltatási területeket illetően hivatalos - az NHH által kiállított - dokumentumok hitelesített másolatának benyújtásával igazolja az üzemeltetői feladatok átadását, mégpedig oly módon, hogyha az üzemeltetői szerződés/megállapodás létrejöttét a készrejelentés benyújtását

i.      megelőzően jelenti be, úgy a szerződés idevonatkozó előírása szerint a beszámolóban kell erről számot adnia,

ii.    követően jelenti be, úgy a bejelentést követő 60 napon belül kell erről számot adnia, melyhez csatolni kell az aktuális - és a jelen eljárásrend 2. mellékletét képező formanyomtatványon kitöltött - programcsomag-kiosztást, mely igazolja a hálózat(ok) kötelező feltételek és adatok szerinti üzemeltetésének folyamatosságát;

c     az üzemeltető a bejelentés időpontjában ne legyen kizárva a támogatók által meghirdetett pályázati eljárások köréből, illetve a támogatókkal szemben ne álljon fenn lejárt esedékességű tartozása.

 

II.        A hálózat elidegenítése

 

1)   A támogatók általános hozzájárulásukat adják a hálózat elidegenítéshez azon kedvezményezett esetében, aki a beruházás megvalósítását igazoló készrejelentés elfogadásának időpontjától számított 3 éven belül felmerülő elidegenítési szándékot - az adásvételi szerződés/megállapodás létrejöttét megelőzően - bejelenti. A hozzájárulás feltétele, hogy

a    a kedvezményezett a bejelentéshez csatolja a jelen eljárásrend 2. és 3. mellékletét képező formanyomtatványok szerinti

i.      aktuális programcsomag-kiosztást, mely igazolja a hálózat(ok) kötelező feltételek és adatok szerinti üzemeltetésének folyamatosságát, illetve

ii.    jognyilatkozatot a vevő átvállalási szándékáról;

b    a vevő a bejelentés időpontjában ne legyen kizárva a támogatók által meghirdetett pályázati eljárások köréből;

c     a vevőnek a támogatókkal szemben ne álljon fenn lejárt esedékességű tartozása.

2)   Amennyiben az elidegenítés a bejelentett szándék ellenére meghiúsul, úgy erről a kedvezményezettnek a támogatókat a támogatási szerződés által előírt módon kell értesítenie.

 

III.      Jogutódlás a kedvezményezett személyében

 

1)       A támogatók külön döntés nélkül tudomásul veszik a kedvezményezett személyében - jogutódlás eredményeképp - bekövetkezett változást, amennyiben ezt a kedvezményezett

a    előzetesen,

b    jogutódja utólagosan, a jogerős bírósági végzés egy másolati példányának, a végzés kézhezvételét követően számított 10 munkanapon belüli megküldésével

bejelenti.

2)   A tudomásulvétel vizsgálati feltétele, hogy

a    a jogutód a bejelentés időpontjában ne legyen kizárva a támogatók által meghirdetett pályázati eljárások köréből,

b    a jogutódnak a támogatókkal szemben ne álljon fenn lejárt esedékességű tartozása.

 

IV.     Szankcionálási rend

 

1)       Amennyiben a jelen eljárásrend szerinti előírás késedelmes teljesítése megállapítható, úgy a támogatók a kedvezményezettel szemben, a támogatási szerződés alapján, az értesítési és adatszolgáltatási kötelezettség megszegése címén, mint lényeges szerződésszegésre tekintettel,

a    az üzemeltetési feladat átadása tárgyában a megítélt támogatás 1%-ának megfelelő szankciót (kötbért) alkalmaznak, mely

i.      összegnek a szerződésszerűen járó támogatással automatikusan történő összevezetését rendeli el a készrejelentés elfogadását megelőző időszakra vonatkozó esetnél,

ii.    összeget a folyósított támogatásból visszakövetel a készrejelentés elfogadását követő időszakban bekövetkezett esetnél;

b    az elidegenítés tárgyú esetet illetően a megítélt támogatás 5%-ának megfelelő szankciót (kötbért) alkalmaznak, mely összeget a folyósított támogatásból visszakövetelnek.

2)       Amennyiben sem a támogatási szerződés vonatkozó pontjai, sem a kialakított eljárási rend szerinti előírások nem teljesülnek, de a benyújtott készrejelentés, illetve az üzemeltetési időszak vizsgálata során, a jogviszony lejártát megelőzően keletkezett dokumentumok alapján megállapítható a szerződésszegés ténye, úgy a támogatók a kedvezményezettel szemben, a támogatási szerződés alapján, az értesítési, adatszolgáltatási kötelezettség megszegése címén, mint lényeges szerződésszegésre tekintettel,

a    az üzemeltetési feladat átadása tárgyában a megítélt támogatás 3%-ának megfelelő szankciót (kötbért) alkalmaznak, mely

i.      összegnek a szerződésszerűen járó támogatással automatikusan történő összevezetését rendeli el a készrejelentés elfogadását megelőző időszakra vonatkozó esetnél,

ii.    összeget a folyósított támogatásból visszakövetel a készrejelentés elfogadását követő időszakban bekövetkezett esetnél;

b    az elidegenítés tárgyú esetet illetően a megítélt támogatás 20%-ának megfelelő szankciót (kötbért) alkalmaz, mely összeget a folyósított támogatásból visszakövetelnek.

 

3)       Amennyiben a benyújtott programcsomag-kiosztás a készrejelentés elfogadását követő időszakban nem felel meg az érintett pályázati felhívásban rögzített kötelező feltételeknek, illetve az adott pályázati kérelemben vállalt kötelező adatoknak, úgy a támogatók a kedvezményezettel szemben

a    a kötelező feltételektől való eltérés vonatkozásában - helyreállítási kötelezettség terhe mellett - a megítélt támogatás 3%-ának;

b    a kötelező adatoktól való eltérés esetén - helyreállítási kötelezettség terhe nélkül -a megítélt támogatás 4%-ának

megfelelő szankciót (kötbért) alkalmaznak, mely összeget a folyósított támogatásból visszakövetelnek.

4)       Amennyiben sem a támogatási szerződés vonatkozó pontjai, sem a kialakított eljárási rend szerinti előírások nem teljesülnek, de a támogatók az üzemeltetési időszak vizsgálata során, de még a jogviszony lejártát megelőzően, megállapítják a kedvezményezett személyében jogutódlás eredményeképp bekövetkezett változást, úgy a kedvezményezettel szemben, a támogatási szerződés alapján, az értesítési, adatszolgáltatási kötelezettség megszegése miatt, mint lényeges szerződésszegésre tekintettel, a megítélt támogatás 0,5%-ának megfelelő szankciót (kötbért) alkalmaznak, mely összeget a folyósított támogatásból visszakövetelnek.

5)       Amennyiben az elidegenítés, illetve jogutódlás eredményeképp a hálózat tulajdonjogát megszerző

a    társaságnak a támogatókkal szemben - a tulajdonjog megszerzésének (elidegenítés esetén a szerződéskötés, míg jogutódlás esetén a jogerős bírósági végzés) időpontjában - bármely jogviszonyból eredően lejárt esedékességű tartozása állt fenn;

b    társaságot a támogatók által kibocsátott pályázati eljárások köréből kizártak, és e kizárást a tulajdonjog megszerzésének (elidegenítés esetén a szerződéskötés, míg jogutódlás esetén a jogerős bírósági végzés) időpontjában még nem oldották fel,

úgy a támogatók - a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi 4. törvény (Ptk.) 306. § (1) b) alapján, hibás teljesítésre hivatkozva - a támogatási szerződéstől elállnak, és a folyósított támogatást a kedvezményezettől egyösszegben visszakövetelik.

Amennyiben a kedvezményezett jelen szankcionálási rendből fakadóan előírt visszafizetési kötelezettségnek határidőre nem tett eleget, az esetben törvényes késedelmi kamatot tartozik fizetni a kérdéses támogatási összeg után.

6)       Jelen eljárásrend alapján keletkező visszafizetési kötelezettség határideje a jelen határozatról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 nap, mely teljesítettnek azon a napon minősül, amelyen ezen összeget a Műsorszolgáltatási Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280226-00000000 számú számláján jóváírja. Az esetlegesen benyújtott méltányossági kérelemnek a fizetési kötelezettségre nincs halasztó hatálya.

 

A jelen eljárásrend I-III. fejezetében rögzített szabályoknak meg nem felelő esetekről az Országos Rádió és Televízió Testület a IV. fejezet szerinti szankcionálási rend alapján egyedileg dönt".

 


 

Közlemény - 2008. november 4.

a 2007-ben kábeltelevízió-hálózatok építésének és szolgáltatási terület korszerűsítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (kódnév: KABEL2007) készrejelentési véghatárnapjának módosításával kapcsolatban hozott ORTT határozatról


Az Országos Rádió és Televízió Testület megvitatva a 392/2007. (II. 21.) számú határozattal új kábeltelevízió hálózatok építésének vagy kábeltelevízió-hálózatok korszerűsítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított egyes pályázók - készrejelentési (befejezési) határidő meghosszabbítására irányuló - kérelmét, az 1939/2008. (X. 28.) számú határozatában úgy döntött, hogy:


„...ebben a pályázati eljárásban a támogatási szerződés 1.8. (készrejelentési véghatárnap) és 1.10.a) (befejezési véghatáridő) határnapjait általános érvénnyel megnyitja, s az új határnapot egységesen 2009. augusztus 31-ében jelöli meg.

Egyidejűleg felhatalmazza a Műsorszolgáltatási Alapot, hogy azon kedvezményezettek esetében, akik ezen új véghatáridőt meg nem haladó készrejelentési határnap módosítási szándékukat bejelentik, a határidő módosítást hivatalból vegye tudomásul, és a továbbiakban a szerződés idevonatkozó előírásai alapján járjon el.


 

Közlemény - 2007. augusztus 29.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 131. § (3) bekezdése és az Európai Bizottságnak az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelete alapján pályázati felhívást bocsátott ki új kábeltelevízió hálózatok építésének vagy kábeltelevízió hálózatok korszerűsítésének támogatására.

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. augusztus 29-ei döntése értelmében a pályázati eljárást lezárta.


Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 131. §-ának (3) bekezdése és az Európai Bizottságnak az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelete alapján pályázati felhívást bocsátott ki új kábeltelevízió hálózatok építésének vagy kábeltelevízió hálózatok korszerűsítésének támogatására. A pályázat elkészítésének megkönnyítésére a pályázati költségvetés formanyomtatványa kiegészült az igénybevett szolgáltatások költségeinek összegzésére szolgáló munkalappal.

A pályázati kérelem abban az esetben is érvényesnek és teljesnek minősül, ha a pályázati költségvetésből hiányzik az igénybevett szolgáltatások költségeinek összegzésére szolgáló munkalap vagy ha az nem az Alap honlapján található formában készül el.


Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 131. §-ának (3) bekezdése és az Európai Bizottságnak az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelete alapján pályázati felhívást bocsát ki új kábeltelevízió hálózatok építésének vagy kábeltelevízió hálózatok korszerűsítésének támogatására.

A pályázati eljárás célja, olyan vezetékes műsorelosztó hálózatok építésének vagy korszerűsítésének támogatása, amelyeken a létrejövő csatlakozások legkésőbb 2008. december 31-éig válnak az előfizetők számára elérhetővé.

A jelen eljárásban a pályázati kérelmeket a Műsorszolgáltatási Alap a felhívás kibocsátásának napjától folyamatosan, kedden, szerdán és csütörtökön 9 és 17 óra között előzetes bejelentkezés alapján fogadja .Az első beadási forduló határideje 2007. április 5-e.

A pályázati felhívás és a kötelező mellékletei átvehetők a Műsorszolgáltatási Alapnál (Fontana Irodaház, 1052 Budapest, Váci u. 16/b., IV. emelet, telefon:327-2020) hétfőtől csütörtökig 9 és 17, pénteken 9 és 14 óra között valamint megtalálhatók a Műsorszolgáltatási Alap honlapján (http://alap.ortt.hu).

A pályázati eljárás ügyintézője Szelepcsényi Csaba (tel: 327-2010).


Díjtáblázat
az igényelt támogatás alsó határa (Ft)az igényelt támogatás felső határa (Ft)nettó pályázati díj (Ft)bruttó pályázati díj (Ft)
1125000018 75023 438
1250001250000037 50046 875
2500001500000075 00093 750
500000110000000125 000156 250
1000000120000000250 000312 500
2000000140000000500 000625 000
4000000180000000800 0001 000 000
80 000 001felett1 000 0001 250 000
-
-
-
Készítette: Dolphinet